tu jesteś:   STRONA GŁÓWNA
Jan Krzeptowski-SabałaEDUKACYJNE WYCIECZKI PRZYRODNICZE
 
DOLINA CHOCHOŁOWSKA – GRZEŚ - RAKOŃ
długość trasy -  18 km, suma podejść -  1000 m, czas przejścia – 9 godz.
1. Siwa Polana
- granica Tatr
- strefa ochrony krajobrazowej w parku narodowym
2. Pod Siwiańskimi Turniami
- olszynka karpacka nad Potokiem Chochołowskim
- reliktowe sosny na turniach
3. Niżnia Chochołowska Brama
- wpływ budowy geologicznej na rzeźbę terenu – bramy skalne w dolinie
- zjawiska krasowe – Wywierzysko Chochołowskie
- przekształcone lasy regla dolnego
4. Wyżnia Chochołowska Brama
- zjawiska krasowe – Jaskinie w Dolinie Chochołowskiej
5. Polana Chochołowska
- wpływ pasterstwa na przyrodę
- ochrona ekosystemów nieleśnych – wypas kulturowy owiec i krów
6. Grześ
- górna granica lasu
- główny wododział europejski
- podział polityczny Tatr
- krainy geograficzno-historyczne: Podhale i Orawa
7. Rakoń
- przyroda pięter kosodrzewiny i hal
 
8. Dolina Wyżnia Chochołowska
- rzeźba polodowcowa – kocioł


 
DOLINA KOŚCIELISKA – WĄWÓZ KRAKÓW - SMRECZYŃSKI STAW
długość trasy - 15 km, suma podejść - 350 m, czas przejścia – 6 godz.
1. Jarcowa Skałka
- granica Tatr
- wapień numulitowy z widocznymi skamieniałościami
2. Brama Kantaka
- bramy skalne w dolinie, odporność skał na erozję
3. Bacówka
- pasterstwo w Tatrach – zmiany  w przyrodzie
- czynna ochrona łąk w parku narodowym
- zjawisko wiatru halnego – wiatrołom na Zadniej Kościeliskiej Kopce
4. Stare Kościeliska
- surowce mineralne w Tatrach
- przemysł w Tatrach - górnictwo i hutnictwo
- roślinność synantropijna – obce gatunki drzew
5. Lodowe Źródło
- krążenie wody w systemie krasowym – wywierzysko
6. Jaskinia Mroźna
- geneza jaskiń tatrzańskich
- formy naciekowe w jaskini
7. Polana Pisana
- zarastanie nie użytkowanej polany – sukcesja wtórna lasu
- ochrona przyrody w rezerwacie ścisłym
8. Wąwóz Kraków - Jaskinia Smocza Jama
- dolinka krasowa
- jaskinie
- roślinność naskalna
9. Ornaczańska Polana
- rzeźba polodowcowa – cyrk lodowcowy w Dolinie Pyszniańskiej
- najwyższy szczyt Tatr Zachodnich - Bystra
10. Smreczyński Staw
- jezioro śródmorenowe
- sukcesja roślinności – zarastanie jeziora
- torfowiska w obszarach morenowych


PRZYSŁOP MIĘTUSI – MAŁOŁĄCZNIAK
długość trasy - 16 km, suma podejść – 1100 m, czas przejścia – 8 godz.
1. Nędzówka
- granica Tatr – załom terenowy, kontakt skał tatrzańskich z fliszem podhalańskim
- Kotlina Zakopiańska jako część Rowu Podtatrzańskiego
2. Staników Żleb
- dolina rzeczna - erozja wsteczna potoku
- skały eoceńskie – zlepieńce i wapienie numulitowe
3. Jaworzynka Miętusia
- widok na Kotlinę Orawsko-Nowotarską i Beskidy
4. Przysłop Miętusi
- wpływ budowy geologicznej na rzeźbę terenu
- polana jako pozostałość po dawnym pasterstwie
- czynna ochrona ekosystemów nieleśnych w parku narodowym - wykaszanie
5. Nad Wantulami
- ruchy masowe - obryw skalny w Dolinie Miętusiej pod koniec epoki lodowcowej
- pozostałość po wiatrołomie w 1968 roku – zjawisko wiatru halnego
6. Kobylarz
- widok na Dolinę Miętusią - elementy rzeźby polodowcowej (żłób, kotły, progi skalne) oraz krasowej (liczne otwory jaskiń, odsłonięta studnia w ścianie Kazalnicy)
- przyroda regla górnego - bór świerkowy
7. Kobylarzowy Żleb
- osadowe skały mezozoiczne - wapienie
- ruchy masowe - odpadanie, powstawanie piargów
- powierzchniowe formy krasowe - żłobki krasowe na progu skalnym
- wpływ ukształtowania terenu na roślinność – obniżenie górnej granicy lasu, roślinność pionierska na piargach wapiennych
8. Czerwony Grzbiet
- skały metamorficzne
- przyroda piętra halnego
9. Małołączniak
- główna grań Tatr
- wododział europejski
- granica krain geograficzno-historycznych: Podhala i Liptowa


DOLINA MAŁEJ ŁĄKI -  PRZEŁĘCZ KONDRACKA - KUŹNICE
długość trasy – 12 km, suma podejść -  950 m, czas przejścia – 7 godz.
1. Wylot Doliny Małej Łąki
- granica Tatr
- dolina rzeczna - erozja wsteczna potoku
2. Pod Gmińską Turnią
- podziemne przepływy krasowe - wywierzysko
- głazy morenowe, zmiana profilu doliny
- przekształcony las dolnoreglowy
3. Wielka Polana Małołącka
- u-kształtny przekrój górnej części doliny
- wały moren bocznych po bokach polany
- płaskie dno polany – warstwy osadów wodno-lodowcowych
- ekosystem łąkowy na polanie popasterskiej
4. Niżnia Świstówka
- rzeźba polodowcowa – kocioł
- rowki krasowe
- otwory największej polskiej jaskini – Wielkiej Śnieżnej
- przystosowania roślin do życia w górach
- górna granica lasu
5. Przełęcz Kondracka
- rzeźba masywu Czerwonych Wierchów
- przyroda piętra kosodrzewiny
6. Polana Kondratowa
- zjawisko lawin śnieżnych
- pozostałości obrywu skalnego ze ścian Giewontu
7. Polana Kalatówki
- morena boczna lodowca
- kulturowy wypas owiec i krów w TPN
8. Kuźnice
- wpływ górnictwa i hutnictwa na przyrodę


DOLINA BIAŁEGO – SARNIA SKAŁA – DOLINA STRĄŻYSKA
długość trasy -  8 km, suma podejść -  400 m, czas przejścia – 5 godz.
1. Za wylotem Doliny Białego
- dolina rzeczna – przekrój V- kształtny
- erozyjna działalność górskiego potoku – kaskady i kotły wirowe jako przykład erozji wstecznej
2. Uranowa Sztolnia
- poszukiwania uranu w Tatrach
- buczyna karpacka – naturalny las dolnoreglowy
- rola martwego drewna w lesie – siedlisko dla organizmów
3. Rozdroże
- przyroda regla górnego - bór świerkowy
- zarastający wiatrołom - naturalny płodozmian w reglu górnym
- rola martwego drewna w lesie – naturalne odnowienie drzew
4. Czerwona Przełęcz
- wpływ geologii na rzeźbę terenu - przełęcz wycięta w miękkich łupkach triasowych
- erozja gleby – turystyka
5. Sarnia Skała
- skała osadowa - brekcja dolomitowa
- geografia Podhala – Pasmo Gubałowskie i Rów Podtatrzański
- obniżenie górnej granicy lasu
- roślinność naskalna
- rośliny reliktowe - dębik ośmiopłatkowy, szarotka alpejska
6. Polana Strążyska
- roślinność synantropijna na polanie
7. Kominy Strążyskiej
- dolomitowe formy skalne

 
KUŹNICE – DOLINA GĄSIENICOWA
długość trasy – 14 km, suma podejść – 700 m, czas przejścia – 7 godz.
1. Kuźnice
- dawny ośrodek przemysłowy
- zagospodarowanie Tatr – turystyka i narciarstwo
2. Boczań
- przekształcony las dolnoreglowy – efekt działalności przemysłowej
3. Skupinów Upłaz
- odsłonięte warstwy wapieni – płaszczowinowa budowa Tatr
- roślinność na podłożu węglanowym
4. Królowa Rówień
- granitowe głazy - morena boczna lodowca
- widok na górna część Doliny Gąsienicowej - kotły i cyrki lodowcowe
5. Sucha Jama
- powierzchniowe zjawiska krasowe - lej krasowy
6. Murowaniec
- granica między Tatrami Zachodnimi a Wysokimi
- górna granica lasu
7. Czarny Staw
- granit - skała magmowa
- rzeźba polodowcowa – kocioł i morena czołowa
- współczesne procesy rzeźbotwórcze w Tatrach Wysokich
- roślinność alpejska na podłożu bezwęglanowym
8. Dolina Jaworzynki
- wpływ pasterstwa na przyrodę
- przyroda reglowych polan pasterskich


KOPIENIEC - NOSAL - KUŹNICE

długość trasy -  7 km, suma podejść -  450 m, czas przejścia -
1. Toporowa Cyrhla
- kotlina Zakopiańska jako część Rowu Podtatrzańskiego
- pogórze Gubałowskie
- granica Tatr
2. Polana pod Kopieńcem
- polana pasterska z ekosystemem łąkowy
- ochrona czynna ekosystemów nieleśnych w parku narodowym
- ochrona zabytków na terenie parku narodowego: grupa zabytkowych szałasów
3. Kopieniec
- widok na Tatry i Podhale
- geograficzny podział Tatr: widoczne różnice w rzeźbie terenu
- roślinność muraw nawapiennych
4. Dolina Olczyska
- zjawiska krasowe: Wywierzysko Olczyskie
- sukcesja wtórna na nieużytkowanej polanie
5. Nosal
- widok na otoczenie Doliny Bystrej
- skały osadowe w Tatrach: wapienie i dolomity
- grawitacyjne ruchy masowe: odpadanie
- reliktowe laski sosnowe
6. Kuźnice
- wpływ górnictwa i hutnictwa na przyrodę
- ochrona zabytków w parku narodowym: zespół budynków dworskich
 


BRZEZINY – GĘSIA SZYJA – RUSINOWA POLANA

długość trasy -  12 km, suma podejść -  500 m, czas przejścia – 6 godz.
1. Sucha Woda
- granica między Tatrami Zachodnimi i Wysokimi
- rzeźba polodowcowa: wały moren
- świerczyny namorenowe
2. Pańszczycka Młaka
- torfowiska reglowe
3. Waksmundzka Polana
- wpływ pasterstwa na przyrodę
- sukcesja lasu na nieużytkowanej polanie
4. Gęsia Szyja
- płaszczowinowa budowa Tatr
- roślinność naskalna
5. Rusinowa Polana
- ochrona czynna ekosystemów nieleśnych – wypas kulturowy
- morena boczna lodowca
- widok na Dolinę Białki i najwyższe szczyty Tatr
6. Wiatrołom
- zjawisko wiatru halnego
- naturalny płodozmian w świerczynach
 


DOLINA PIĘCIU STAWÓW POLSKICH – MORSKIE OKO
długość trasy -  20 km, suma podejść -  950, czas przejścia – 8 godz.
1. Most na Waksmundzkim Potoku
- granica polsko-słowacka w Tatrach
- osady rzeczne - otoczaki granitowe
- lasy łęgowe wzdłuż rzeki Białki
2. Za zakrętem
- przekrój u-kształtny Doliny Białej Wody - pozostałość po największym lodowcu tatrzańskim
- bioindykacja - porosty jako naturalne wskaźniki czystość powietrza
4. Pod Szczotami
- wiatrołom – naturalny płodozmian w reglu górnym
- rola martwego drewna w lesie
- ochrona przyrody w rezerwacie ścisłym
5. Dziadula
- rzeźba polodowcowa – żłób lodowcowy Doliny Roztoki
- górna granica lasu obniżona przez lawiny
6. Siklawa
- największy wodospad Tatr Polskich
- przyroda piętra kosodrzewiny
7. Dolina Pięciu Stawów Polskich
- rzeźba polodowcowa - jeziora
- erozyjna działalność lodowca - wygłady lodowcowe
8. Świstówka
- rzeźba polodowcowa – amfiteatr kotłów nad żłobem lodowcowym
- przyroda piętra halnego
9. Wokół Morskiego Oka
- geneza jeziora
- współczesne procesy rzeźbotwórcze - ruchy masowe
- piętrowy układ roślinności na stokach Żabich Szczytów
- reliktowe bory limbowe
10. Żleb Żandarmerii
- zjawisko lawin śnieżnych
- obniżenie górnej granicy lasu
 


  
1 2 3 

    Drukuj     Wyślij znajomemu    Ilość odwiedzin   111636


PRZEWODNICY TATRZAŃSCY
   Andrzej Słodyczka Byrtuś
   Tomasz Skrzydłowski
   Józef Galica Dorula
   Michał Łazarczyk
   Jan Krzeptowski Sabała
   Janusz Lach
   Jadwiga Trojan
   Andrzej Stopka Faktor
   Kamil Kluś
WYKŁADY I PREZENTACJE
KAPELA GÓRALSKA
IMPREZY INTEGRACYJNE
   Galeria zbójecka
KWATERY
LINKI
KONTAKT


POZNAJ TATRY Copyright © MATinternet s.c. - Z-NE.PL - ZAKOPANE 1999-2024  ::  14012232 odwiedzin od 2007-01-09   ONLINE: 10